Het Vaticaan: mysterieuze projecten en enigmatische aspecten

Het Vaticaan: Mysterieuze projecten en enigmatische aspecten.

 

Alhoewel het Vaticaan een plaats is van ontzag en schoonheid is het eveneens een plaats met kamers in de schaduwen, onbesproken onderwerpen en achter de nevels van de wierook liggen ook activiteiten en projecten die zorgvuldig worden afgeschermd voor de gelovigen, sterker nog enkel een handvol mensen die behoren tot de Vaticaanse elite weten van het bestaan van deze dossiers.  Dankzij enkele mensen die intellectueel in staat zijn om de kerkelijke dogma’s in vraag te stellen sijpelt er informatie naar de buitenwereld.  Zoals in alle delicate zaken van de wereld zijn deze vaststellingen gevoelig, ze zijn er niet minder verwonderlijk of zelf schokkend om.  In het hart van de katholieke kerk wordt er verbazend geflirt met theologische en Bijbelse beweringen, of zijn het misvattingen?.  Ook hier weer net zoals in het Archivum Secretum Vaticanum lijkt niet alles wat het is…

Het heidense Kerkhof

Ook in Vaticaanstad slaat de vernieuwing onvermijdelijk toe, tijdens het bouwen van een parking nabij het Museum van het Vaticaan werd een oude graftombe ontdekt.  Na een tijdje werd er de ene tombe na de andere ontdekt.  De curator van het Museum de gerenommeerde Dr. Giandomenico Spinola kwam ter plaatste een kijkje nemen, tot zijn verbazing vonden ze in totaal meer dan 200 grafzerken.  Sommige graven droegen christelijke symbolen maar anderen waren versierd met heidense symbolen zoals de afbeelding van de god Dionysus.  De curator was totaal ontredderd bij het zien van één bijzondere grafzerk.  Alhoewel de kist bekleed was met heidense teksten droeg het eveneens een symbool van een dolfijn, en een biddend persoon met een rozenkrans.  Waarom was één kist en slechts één, versierd met zowel heidense als christelijke symbolen?.  Deze vondst roept zeer veel vragen op.  Een mogelijk verklaring is dat het Romeinse klimaat in 200 n.C. nogal religieus verwarrend was, alhoewel het christendom voet begon te krijgen in het Romeinse Rijk, waren de cultussen verscheiden.  Het christendom werd nog gezien als marginaal, het is perfect mogelijk dat deze grafzerk werd bestelt met heidense symbolen puur uit traditioneel oogpunt.  De referentie naar de dolfijn zou dan een stille hint zijn naar christelijk sympathieën.  Dit is althans het officiële standpunt van het Vaticaan.  De bestudering van het kerkhof verloopt nog steeds in het grootste geheim, de kist zou bewaard worden in een crypte.

Heb nogal problemen met dit officiële standpunt en wel om volgende redenen :

-Gezien het Vaticaan al een tijdje is gebouwd is het hoogst onwaarschijnlijk dat het kerkhof onbekend was.  Men kan daarom de vraag stellen, waarom het heiligdom der heiligdommen wordt gebouwd op een sacrale grond waar ook heidense rituelen hebben plaatsgevonden en heidenen zijn begraven?  Kan men daaruit afleiden dat de oorsprong van het christendom is ontstaan uit een Heidens geloof, of ten minste parallel is ontwikkeld uit een gemeenschappelijke basis?.

-Het belang dat gehecht wordt aan die ene grafzerk is nogal merkwaardig en verbazend, temeer dat er in meer dan tweehonderd gevallen slechts één beide kenmerken draagt.  Gaat het hier om een mythologisch of zelfs Bijbelse figuur?.

De Pauselijke Perkamentrol

 

In 2001 werd een 700 jaar oud perkament ontdekt in het Geheim Vaticaans Archief.  Het beschreef in detail het einde van een eeuwenoud mysterie de bloederige ondergang van de Tempelier Ridders.  Waarom werden ze geëlimineerd en hoe?

De Tempelier Ridders één van de oudste en mysterieuze organisaties in de wereld.  Oorspronkelijk werden ze opgericht als een elite groep ter bescherming van de Paus.  Na hun oprichting konden ze genieten van vele giften van gelovigen, daarbij kwam nog talrijke oorlogsbuit vooral tijdens de kruistochten.  De rijkdom van de orde werd gigantisch en uiteindelijk werden ze de rijkste organisatie in Europa en bestuurden ze grote gebieden.  Door hun nieuwe status werd de organisatie er één van georganiseerde bankiers.  Op het toppunt van hun macht betaalden ze geen belastingen en gaven slechts verantwoording aan de Paus zelf.  Net zo snel als ze een drijvende kracht waren geworden in Europa, even vlug en dodelijk vielen ze in ongenade bij de Paus en werden ze zorgvuldig vermoord.  De reden, het complot, en de gevolgen staan allen op de geheimzinnige rol die bewaakt wordt al een staatsgeheim.

De Trojaanse fluitspeler

Hoe het Vaticaan zich ook profileert als de enige ware religie blijft het verbazend om de fascinatie te zien naar de oudheid.  De adoratie van bepaalde mythische figuren zou kunnen worden aanzien voor een vorm van afgoderij, ware het niet dat de noemer “Kunst” veel bedekt.  De Trojaanse fluitspeler is het verhaal van Laocoon, één van de weinige inwoners van Troje die de list doorzag met het gekende houten paard.  Alhoewel de burgers van Troje niet luisterden naar zijn waarschuwing, zou men denken dat men hem zou gedenken als een verstandig en vooruitziende man doch een geheimzinnig beeld schets hem op een verbazende manier.  Hijzelf en zijn beide zoons worden aangevallen door slangen.  Waarom werd deze persoon zo afgebeeld en door wie?.  Nog vreemder het magnifieke beeld werd gevonden in 1506 in een wijn veld.  Op bevel van de toenmalige paus werd het onmiddellijk overgebracht naar het Vaticaan, het zou één van de eerste stukken worden van het latere museum.   Opmerkelijk is ook dat het, het enigste beeldhouwwerk is die een gewelddadige scene voorstelt.  Wat ook het geheim is, het beeld wordt nu nog behandeld als een goed bewaard mysterie.

Het vijgenblad complot

In de vroegste tijden der kunsten was naaktheid een symbool van zuiverheid, in de Renaissance echter veranderde dit en werd naaktheid zonde.  Van waar kwam die notie? Wie begon ermee? en wie besliste om alle beelden in het Vaticaan te bedekken met vijgenbladeren?.

Tijdens de Renaissance werden de kunstenaars en de kerkdienaars gebaad in de klassieke waarden, naar het grote voorbeeld van het Oude Athene.  De menselijke vorm als evenbeeld van God diende als een pronkstuk.  In duizenden schilderijen, fresco’s en beelden waren er naakte figuren te zien in al hun glorie.  Tijdens de opkomst van het Protestantisme stonden de twee geloofsovertuigingen met getrokken messen tegenover elkaar.  De Protestanten beschuldigden het Vaticaan van machtsmisbruik, corruptie, en perversie.  De beschuldigingen zullen ergens wel geklopt hebben doch waren eigenlijk irrelevant, het belangrijkste was dat vele gelovigen geloofden dat het inderdaad klopte.  Deze aanval duwde de katholieke kerk in een defensieve hoek, alhoewel de kunst in eerste instantie niet preuts werd benaderd, was er één Paus die plotseling opdracht gaf om alle geslachtsdelen te bedekken met vijgenbladeren.  De religieuze censuur was geboren.  De keuze voor het vijgenblad werd door de bijbel bepaald, Adam en Eva wikkelden zichzelf in vijgenbladeren na het eten van de verboden vrucht.  De beslissing om kunst te censureren heeft vergaande gevolgen gehad en was een regelrechte aanval op de vrije meningsuiting en de artistieke vrijheden.

Protestantse Graffiti

In een woongedeelte van het Vaticaan waar vroeger verschillende Pausen hadden gewoond deed de restauratie dienst van het Vaticaans Museum een onthutsende ontdekking.  Bij het restaureren van meesterwerken van Rafael, vonden ze onder de zichtbare verflaag de gezichten van verschillende Pausen uit het verleden, de gezichten waren gruwelijk verminkt en op verschillende was de naam Martin Luther aangebracht.  Men kan zich de vraag stellen hoe de naam Luther op katholieke godsdienstige kunstwerken kwam te staan?

Een mogelijke verklaring is dat in 1527 een protestants leger Rome binnenviel.  De bedoeling was om een symbolische klap toe te brengen aan de Pauselijke macht.  Het anti-katholicisme stond op zijn hoogtepunt en verschillende soldaten drongen het Vaticaan binnen en er ontstond een gevecht met de Zwitserse wachten van de Paus.  De Zwitserse soldaten sneuvelden letterlijk voor hun Paus en drie vierden van hen werd gewoon afgeslacht, sommigen werden zelfs onthoofd.  Nadat ze het Vaticaan hadden veroverd forceerden ze zich een toegang tot de Pauselijke vertrekken.  De Paus zelf kon ontsnappen naar het kasteel San Angelo, hij sloot zichzelf op en de getrouwen die niet tijdig binnen waren werden brutaal afgeslacht.  Het is dus waarschijnlijk dat diezelfde tropen bepaalde kunstwerken hebben onteerd en hun graffiti hebben achtergelaten.

Vandaag zijn de fresco’s in hun oorspronkelijke staat teruggebracht en wordt er in het Vaticaan met geen woord meer gerept over de Protestantse belediging.

De exotische kano

Ongeveer 70.000 items uit het Vaticaans Museum komen uit de Missies verspreid uit gans de wereld.  Sommige voorwerpen waren geschenken van de inboorlingen voor de Paus.  Ook deze kano werd geschonken door de bekeerlingen van Oceanië.  Men kan zich de vraag stellen waarom men zoveel energie, geld en energie steekt in het restaureren van dit vaartuig.  Volgens het Vaticaan is er niet alleen de historische waarde doch ook het feit dat over van dit unieke stuk.  Men is volgens dezelfde bronnen op zoek naar de beschaving die het ooit heeft gegeven.  Men moet weten dat nu nog stukken worden gevonden in de archieven en de kelders over dit unieke stuk alles blijkt moeilijk te  achterhalen, gezien deze opeenstapeling van objecten over bijna duizend jaar is gebeurd.  Het kan best zijn dat er hier geen enkel ander motief achter zit doch het blijft een vreemd verhaal.

Michelangelo

Als er één naam is die onverbrekelijk wordt verbonden met het Vaticaan is het wel die van deze geniale kunstenaar.  De namen van Pausen worden vergeten doch die van de grote meester boezemt nog altijd bewondering en ontzag uit.  De Sixtijnse kapel is wellicht het mooiste gebouw in het Vaticaan en in Italië.  Wanneer men het bezoekt kan men alleen maar naar de hemel kijken en in absolute verbazing een vuurwerk van impressies, kleuren en fresco’s tot zich nemen in bewonderende stilte.  Wanneer men via de gids dan nog verneemt dat de Meester die huzarenstukje heeft klaargespeeld in juist vier jaar tijd met de midden toen voor handig dan kan men enkel maar in geloof aanhoren.  De Sixtijnse kapel is misschien het best bewaarde geheim van het Vaticaan.  De constatatie dat dit eigenlijk onmogelijk was komt nog meer naar boven wanneer men weet dat een restauratie team van meer dan twintig mensen er negen jaar over deed om de kapel te reinigen en te restaureren.  Verschillende vorsers hebben zich over deze vraag gebogen en ook de moderne media met hedendaagse technieken, het antwoord is nog altijd schuldig gebleven.  Men mag niet vergeten dat een dak niet gelijk staat aan een schilder doek, de problemen die de kunstenaar zal hebben gehad zullen talrijk zijn geweest en vooral ingewikkeld.  Hoe slaagde Michelangelo erin om een driedimensionale effect te krijgen in zijn meesterwerk.  Mirakel of gewoon geniaal?  Bovendien slaagde hij erin om verborgen boodschappen in zijn schilderij te steken, de nek van God bijvoorbeeld is gelijk aan een menselijke hersenstam.  Is dit toeval of was hij ook een boodschapper van de illuminati?

De Sterrenwacht van de Heilige Stoel

Vanuit de theologie van de katholieke kerk is God het middelpunt van de creatie en de schepper van het universum, vreemd dat er Jezuïeten astronomen zich constant bezig houden met het afspeuren der hemels.  Waarom zijn er geschriften waarin duidelijk staat dat dezelfde orde geloofd dat buitenaardse wezens vriendschappelijke relaties zullen onderhouden met de mensheid.  Op zich al een vreemde theorie doch wanneer men weet dat dit gebeurd onder de Pauselijke zegens van een reeks pausen in het verleden en in het heden, stelt men zich daar toch ernstig vragen bij.  Galilei verloor zijn leven toen hij de wetten van het universum corrigeerde tientallen jaren later geeft een Paus (vertegenwoordiger van God op aarde) het bevel om een observatorium te bouwen.  Nu nog hebben een team van Jezuïeten astronomen opdracht om naar ander leven te speuren.   Volgens bepaalde geschriften zou een heilige de co-existentie hebben voorspeld tussen de aardbewoners en bezoekers van een ander universum.  Waarschijnlijk weet men in het Vaticaan meer, want momenteel is dit toch een paradoxale boodschap.

Exorcisme

In het Vaticaan wordt de duivel niet afgedaan als een sprookje, erger nog hij wordt er beschouwd als een reële dreiging naar de Kerk en de wereld toe.  Wist U dat de vorige Paus zelf twee exorcisme rituelen heeft uitgevoerd, de huidige Paus breid het team van exorcisten over de wereld nog uit.  Men zou denken dat in de eenentwintigste eeuw de katholieke kerk anders zou aankijken op dit historisch fenomeen, niets is minder waar, er is een speciale afdeling in het Vaticaan die deze rituelen leert en ook effectief toepast.  Ze hebben zelfs een chef exorcist namelijk Vader Fabriele Amorth, die de bewering de wereld instuurde dat hij ongeveer 300 demonen per jaar bestrijdt.  In Italië alleen zijn er 350 erkende exorcisten.  Zelfs de bisschoppen krijgen onderricht in het verschil tussen duivelse bezetenheid en psychiatrische stoornissen.  Het Vaticaan laat fijntjes weten dat de voorstellingen in films en televisie niet kloppen in de werkelijkheid.  De Kerk is er als de eerste bij om bijgeloof overal ter wereld te veroordelen, doch hun duiveluitdrijving spelletjes blijken ze zeer ernstig te nemen.

De Heilige vader en de Godfather

Er zijn heel sterke geruchten dat de Maffia is geïnfiltreerd in het Vaticaan.  Zo zou er minstens één Paus door de Cosa Nostra zijn vermoord.  Zo was de dood van Johannes Paulus I een heengaan omgeven door dit gerucht, hij stierf 33 dagen na zijn inauguratie.  Een autopsie was er niet.  De Bank van het Vaticaan werd juridisch in Italië in verband gebracht met de Maffia.  De beheerder van de Vaticaanse Bank werd verplicht ontslag te nemen.  Verdachten die heulden met de Maffia riepen succesvol diplomatieke immuniteit in en werden nooit vervolgd…

Het Hemelse en Derde Rijk

Indien men compleet en objectief wil zijn kan men er niet onder heen.  Het Vaticaan heeft een bedenkelijke attitude aangenomen tijdens de tweede wereldoorlog.  Langs de ene zijde was de Paus ontzettend bang dat hij zijn status zou kunnen verliezen en dat het Vaticaan zou ophouden te bestaan en opgeslorpt worden in het Derde Rijk, omgeven door de As-mogendheden Duitsland en Italië.  Anderzijds was er de lakse passieve houding tegenover de Jodenvervolging waarvan het Vaticaan door zijn uitgebreid wereld netwerk zeker weet van had.  De Paus koos voor een politiek van zelfpreservatie, wat hem later niet in dank is afgenomen en het Vaticaan verweten werd passief met de nazi’s te hebben meegewerkt.

Dient gezegd dat alhoewel de religie secundair was tot de Staat onder Hitler, de nazi’s niet afkerig stonden tegenover het katholicisme.  Dr. Joseph Goebbels nazi minister van propaganda speelde zeer goed de angst voor de heidense Communisten uit om de passieve medewerking te verkrijgen van de katholieke kerk.  Een opzet waarin hij dan ook ten volle is geslaagd.

Geen adjunct Paus

Wanneer een paus wordt verkozen is hij letterlijk de vertegenwoordiger van God op aarde en heeft hij geen plaatsvervanger.  Hij wordt tegelijk leider van het geloof, opperrechter van het kerkelijk recht en staatshoofd.  Wanneer hij door ziekte zijn verantwoordelijkheden niet kan opnemen, kan ook niemand anders dit doen voor hem.  Enkel zijn persoonlijke kamerheer, de zogenaamde  Camerlengo heeft tijdelijke machten wanneer de paus bijvoorbeeld is overleden tot de aanstelling van de nieuwe paus.  Hij wordt op dit moment volmachtdrager van de Pauselijke autoriteit.  Vreemd lijkt het wel dat de Paus alleen staat in zijn functie en eigenlijk ondanks de hoge leeftijden van de vele Pausen geen werk kan delegeren.

Egyptische mummies

Uiteraard telt het rijke museum talrijke artefacten van verschillende culturen en religies uit de wereld.    Nochtans is de aandacht die besteed wordt aan de Egyptische mummies onopvallend.  Wat hopen de wetenschappers te vinden in deze specifieke mummies?.  De mummies worden niet enkel bestudeerd doch alle middelen worden uitgetrokken om deze nauwkeurig te restaureren.  Een speciaal team van archeologen, chirurgen  en onderzoekers behandelen deze mummies met de grootste honneurs met onder andere CT-scans.

Is verbazend dat het Vaticaan deze mummies constant onderzoekt, gezien er door andere wetenschappers al uitvoerig onderzoek is gebeurd op Egyptische mummies onder andere door het Britisch Museum of the Smithsonian in de Verenigde Staten.  Gezien deze activiteit niet van de goedkoopste is, kan men zich terecht vragen stellen waarom deze fascinatie van de katholieke Godsdienst naar religieuze artefacten die al bij al heidens zijn.

Bedenking

Het is logisch dat een eeuwenoud instituut als het Vaticaan zich bezondigd heeft aan vergissingen, beoordelingsfouten en in een ver verleden misdaden.  Enerzijds kan men niet anders dan ontzag te hebben voor het instituut die zich al eeuwenlang heeft weten stand te houden, anderzijds moet met ageren naar wat men predikt.  De katholieke kerk predikt vergeving, een uitstekende manier om een voorbeeld te stellen zou misschien zijn om de geheimzinnigheid van de eeuwen open te stellen voor het grote publiek, of toch ten minste voor de wetenschappers der aarde.  Het probleem is dat dit instituut gevangen zit in een historisch keurslijf en niet vlug genoeg weet aan te passen aan de moderne maatschappij.  Zal de Kerk gelovigen verliezen door openheid, misschien enkelen doch de sympathie die ze hierdoor zouden winnen is van veel grotere waarde dan een numeriek getal.  Tweede vaststelling is dat het Vaticaan vooral staat en valt met symbolische waarden, een vermenselijking van de Kerk zou erop neerkomen dat een deel van het mysterie en de bijhorende magie verloren gaat.  Jammer dat men nu nog steeds blijft vasthouden aan een systeem die wel eens met de jaren de ondergang zou kunnen betekenen.

Is de wereld klaar voor deze immense bron van data en kennis, misschien niet doch het is onverstandig om deze niet te delen met de wetenschappelijke wereld.  Het oproepen van vragen geeft geen absolutie noch rust van geest, integendeel het scepticisme is er nog sterker door.

 

Klik hier voor een 3d impressie van het Vaticaan.

 

© Thalmaray – 2011.

Leave a Comment