De Amerikaanse grondwet historiek en betekenis

Voorwoord

De Amerikaanse grondwet  –  ‘We, the people’ …magische woorden: wij, het volk is het begin van de historische tekst van de Amerikaanse grondwet. Er is waarschijnlijk geen enkel ander document dat zo een invloed heeft gehad op de geschiedenis dan deze tekst die het begin was van een nieuwe staat, het begin van een nieuwe wereldmacht. Maar was dit document werkelijk een begin?, of was het de verwezenlijking van oude Europese dromen? Velen denken dat dit document is opgesteld door denkers van de vrijmetselarij of zelfs ex-leden van de illuminati. Vrijdenkers en wetenschappers die zich hebben afgezet tegen de wurgende invloed van de katholieke kerk in Europa. Vele medeauteurs van deze tekst waren vrijmetselaars en verschillende Amerikaanse ex-presidenten waren openlijk lid van een loge. Welke de achterliggende oorsprong ook is geweest van dit document, de invloed op de wereld is ingrijpend geweest en is nu nog steeds een leidraad voor de grootste democratie ter wereld. Voor de Amerikanen is de grondwet heiliger dan alle andere zaken.

Tekstueel

stone.tif

“Wij, het volk van de Verenigde Staten, met als doel het vormen van een perfecte eenheid, vestigen gerechtigheid, verzekeren binnenlandse rust, zorgen voor gemeenschappelijke verdediging, promoten het algemeen welzijn, en beveiligen de zegen van vrijheid voor onszelf en onze nakomelingen, bekrachtigen en stichten de Constitutie van de Verenigde Staten van Amerika.”
Met deze woorden begint het lijvig document, een tekst dat nu nog steeds het opperste rechtsdocument is in de Verenigde Staten. Het is bekrachtigd door de autoriteit van de opstellers en de goedkeuring van de kiezers van de stichtende staten, het is de bron van alle overheidsrechten, en behelst evenzeer belangrijke beperkingen van bestuur dit ter bescherming van de fundamentele rechten van de burgers van de Verenigde Staten.

De noodzaak van de grondwet

De grondwet kwam er omdat er tot dan slechts een “vriendschappelijk” verdrag bestond tussen de Amerikaanse staten, het machtscentrum lag in het congres van de confederatie van Amerikaanse staten, doch deze bevoegdheden waren sterk gelimiteerd. Het voorlopige congres had slechts een handvol bevoegdheden en kon bijvoorbeeld geen belastingen heffen om te kunnen functioneren. Iedere beslissing vereiste ook de absolute meerderheid, wat het dagelijks bestuur quasi onmogelijk maakte.
De jonge vrijgevochten staat besefte dat het zo niet verder kon en een conventie werd georganiseerd in Philadelphia om nieuwe regels en wetgevingen te bespreken. In mei 1787 stuurden 12 van de dertien staten vertegenwoordigers naar de conventie in Philadelphia met de bedoeling om de bestuursvormen te reorganiseren. Na intense debatten werd er al gauw werk gemaakt van een nieuwe Amerikaanse grondwet.

De grondwettelijke conventie

Het hoofddoel van de conventie was om een regeringsvorm te creëren die machtig genoeg was om te ageren op nationaal niveau, maar met beperkte bevoegdheid naar de deelstaten toe, zodat elke staat individuele rechten kon behouden. Men besloot om de macht te verdelen in drie vertakkingen, met voor iedere tak controle organen die het evenwicht intact hielden zodat geen enkel besturingsorgaan de complete macht kreeg.
De geheime discussies gingen meestal over welke staatsvorm zou worden gekozen. In eerste instantie werden twee plannen naar voor gebracht. Het Virginia plan: welke verkoos een representatie te krijgen via het aantal inwoners, en het New Jersey plan: welke elke deelstaat een evenredige stem gaf in het congres. Uiteindelijk werd er gekozen voor een compromis: het Huis van volksvertegenwoordigers zou worden gekozen op basis van het bevolkingsaantal, de Senaat zou worden vertegenwoordigd op basis van gelijkheid tussen deelstaten. De president zou worden verkozen door een kiescollege.
De relaties tussen de deelstaten onderling werd ook vastgelegd iedere staat zou respect en onafhankelijkheid vrijwaren voor de lokale wetten. Ook werd bepaald dat er tussen deelstaten geen discriminatie kon bestaan. Federaal gezochte misdadigers moesten ook uitgeleverd worden aan andere deelstaten.

De Grondwet werd ook onmiddellijk als niet beperkend bepaald, er konden te allen tijde amendementen worden toegevoegd, dit is sindsdien 27 maal gebeurd. Een amendement moet goedgekeurd zijn door twee derde meerderheid in beide kamers, of door 2/3 meerderheid van de Staten die om een amendement verzoeken. De Amendementen kunnen dan worden goedgekeurd mits ze de nodige stemmingen overleven.
Het was gouverneur Morris die de convention letterlijk heeft neergeschreven. Van zijn hand zou ook de openingszin “wij, het volk” komen. Op 17 september tekenden 39 van de 55 deelnemers aan de conventie het document. De anderen onderschreven de grondwet niet wegens het ontbreken van “The Bill of Rights” (De wet van rechten), één deelnemer wenste niet te tekenen omdat slavernij niet was afgeschaft.

De Ratificatie

De ratificatie liet nog eventjes op zich wachten terwijl er in de dertien staten heftig werd gediscuteerd over de grondwet, met uiteraard voor- en tegenstanders. Voorname figuren zoals James Madison en Alexander Hamilton voerde een campagne voor de grondwet. De media mengde zich heftig in het debat en in vele artikels werd de intentie van de makers van de grondwet duidelijk.
Delaware was de eerste staat om de grondwet goed te keuren, in juni 1787 was New Hampshire de negende staat die de tekst goedkeurde. In 1789 hadden alle staten getekend uitgenomen Noord Carolina en Rhode Island. Uiteindelijk in 1790 waren alle deelstaten toegetreden.

Bill of Rights

Eén van de grote struikelblokken was het ontbreken geweest van de constitutionele rechten van de inwoners van de Unie. Om dit heet hangijzer te verwijderen besloot James Madison om 12 amendementen in te dienen bij het eerste Congres in 1789. Tien van die amendementen overleefden de stemming en zijn nu gekend als “The Bill of Rights”.
Deze lijst van amendementen zijn de heilige regels van de Amerikaanse wetgeving en de Noord Amerikaanse samenleving. Ze zijn vast geankerd in de ziel van het land, zijn onbespreekbaar en absoluut. In zowel de media, literatuur of fictieve verhalen komen deze veelvuldig ter sprake. Een beknopte kennis van de inhoud is geen overbodige luxe.

Het Eerste Amendement.

Congres zal geen wetten stemmen tegen een vereniging noch religie of de uitoefening ervan verbieden. Het beschermt de vrije meningsuiting, de persvrijheid, het verenigingsrecht, en het recht om de overheid te dagvaarden.

Het Tweede Amendement.

Laat burgers van de Verenigde Staten toe wapens te dragen.

Het Derde Amendement.

Verbied de overheid om militairen te stationeren in private gebouwen.

Het Vierde Amendement.

Beschermt burgers tegen onredelijke huiszoekingen en inbeslagname. De overheid mag geen huisvredebreuk doen zonder een bevelschrift, deze bevelschriften moeten afgeleverd worden door een rechtbank en gebaseerd zijn op gegronde redenen.

Het Vijfde Amendement.

Burgers kunnen niet opgesloten noch vervolgd worden zonder een normale rechtspraak. Men kan tevens niet tweemaal worden veroordeeld voor hetzelfde feit, en men heeft het recht om te zwijgen. Men kan tevens niet onteigenen voor openbaar nut zonder gepaste en correcte compensatie.

Het Zesde Amendement.

Verzekert een spoedige rechtspraak door een jury, informatierecht van de beschuldigingen en het recht op confrontatie met getuigen voor de prosecutie. Het geeft tevens recht op juridische bijstand en het vragen naar onderzoekdaden en getuigenissen afdwingen via de rechtbank.

Het Zevende Amendement.

Laat toe dat burgerlijke zaken ook kunnen beoordeeld worden door een volksjury.

Het Achtste Amendement.

Verbied te hoge borgsommen, te hoge boetes, en onmenselijke straffen.

Het Negende Amendement.

Stelt dat de lijst van rechten in de Grondwet niet beperkend is en dat de burgers basisrechten blijven behouden.

Het Tiende Amendement.

Bepaalt dat de rechtspraak van de deelstaten geldig is wanneer het niet om een Federale materie gaat.

Door de jaren heen zijn er in totaal 27 amendementen, de eerste tien zijn echter doorslaggevend en zijn oorspronkelijk opgenomen in “The Bill of Rights”.

Feiten over de Amerikaanse Grondwet

• De US Grondwet heeft 4.400 woorden. Het is de oudste grondwet (met uitzondering van de wet van San Marino die werd opgemaakt omstreeks 1600) en de kortste in de wereld.
• Er staan spellingsfouten in de Grondwet zo staat er verkeerdelijk “Pensylvania”.
• Thomas Jefferson heeft die niet ondertekend hij was op missie in Frankrijk.
• De Grondwet wordt bewaard in the National Archives Building in Washington D.C. De glazen kist is gemaakt van kogelvrij glas en een titanium frame. Binnen het glas is er Argon gas om het document in optimale toestand te bewaren en een ingenieus toestel houdt de temperatuur op 67 graden Fahrenheit met een vochtigheidsgraad van 40%.

• Constitution Day wordt gevierd op 17 september, de verjaardag toen de opstellers het document tekenden.
• James Madison wordt beschouwd als de vader van de Grondwet.
• Benjamin Franklin had de grootste moeite om de Grondwet te tekenen door gezondheidsproblemen. Hij weende terwijl hij zijn handtekening plaatste.
Hij was tevens de oudste persoon die de Grondwet tekende.
• De jongste persoon die tekende was Jonathan Dayton uit New Jersey hij was net 26.
• Toen de grondwet werd getekend was de bevolking van de VS 4 miljoen inwoners.
Philadelphia was de grootste stad met 40.000 inwoners.
• George Washington verkondigde de eerste nationale feestdag op 26 november 1789: Thanksgiving Day.
• In de Grondwet was het de eerste maal dat het begrip “United States of America” werd gebruikt.

• Het duurde 100 dagen eer de tekst werd samengesteld voor de Grondwet.
• George Washington en James Madison waren de twee enige mannen die de Grondwet tekenden en die later ook president werden.
• James Madison was de enige deelnemer die alle vergaderingen heeft bijgewoond. Hij hield een uitgebreid dagboek bij die later werd aangekocht door de Amerikaanse overheid.
• Benjamin Franklin kon op het einde van de conventie niet meer lopen en werd gedragen door gevangenen.
• Benjamin Franklin stierf in de 17de april 1790. Er waren 20.000 aanwezigen op zijn begrafenis, dit was de grootste publieke opkomst voor die tijd.
• Het woord “democratie” komt niet voor in de Grondwet.

 

• De verkiezing van George Washington als eerste president was niet unaniem, twee stemmers uit Virginia stemden tegen en twee stemgerechtigden uit Maryland onthielden zich.
• Benjamin Franklin wordt gezien als de bezieler en de diplomaat in de Grondwetbesprekingen.
• Naast het Engels is er nog één taal gebruikt in de Grondwet: het Latijn.
• Vier van de ondertekenaars van de Grondwet waren geboren in Ierland.
• Het statuut van vicepresident was vaag en onzeker beschreven in de grondwet tot in 1952, toen werd de vicepresident de opvolger van de zittende president wanneer deze laatste zijn functies niet meer kon uitoefenen. John Tyler werd de eerste vicepresident die president werd na de moord op zijn voorganger president William Henry Harrison.

Bedenking

De magie van de Amerikaanse grondwet is niet dat dit stukje papier de wereld grondig heeft veranderd, maar wel dat er eeuwen later nog steeds wordt teruggegrepen naar de filosofie en de bedoelingen van de stichtende vaders van deze nieuwe natie. Hoewel deze Grondwet onvolmaaktheden had is het merkwaardig hoe deze regels de tand des tijds hebben overleefd, sterker nog hoe een heel rechtssysteem de dag van vandaag nog is gebaseerd op denkwijzen van bezielers die al eeuwen zijn overleden. Heb de indruk dat de ondertekenaars van deze tekst niet hebben beseft dat hun erfenis een natie zouden vooruitsturen naar de toekomst.
Wanneer men voor het eerst deze tekst effectief onder ogen krijgt moet ik toegeven dat er iets mythisch uitgaat van de eerste twee woorden: We, the People (Wij, het volk). De ideeën van Benjamin Franklin, George Washington en John Adams zweven nog steeds rond in de Amerikaanse samenleving. Voor mij het beste voorbeeld dat de kracht van het schrift niet mag onderschat worden en dat ideeën onsterfelijk zijn.

Hoewel de Amerikaanse samenleving verre van perfect is, geeft de grondige lezing van de Constitution aan dat het tenminste een samenleving is die consequent is in oorsprong. Weinige naties kunnen die evenaren. De bezielers van deze tekst werden gedreven door een drang naar vrijheid, maar vooral ook door een verlangen naar gerechtigheid en vrede. Ironisch dat de Verenigde Staten nu het voorbeeld zijn van het kapitalisme, waar dezelfde waarden nu lijken te zijn verloochend en de ongelijkheid tussen mensen nog nooit zo groot is geweest in de wereld.

© Thalmaray – 2012.

Foto’s: rechtenvrij.

Literatuur en multimedia over de Amerikaanse Grondwet kan je hier bestellen.

Leave a Comment